card

Иргэдийн оюунлаг сэтгэлгээ, төрийн оновчтой бодлогод тулгуурлан хүний хөгжлийг дээдлэн, эрчимжсэн хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж, дэд бүтэц, өөрийгөө тэтгэсэн эдийн засаг бүхий сум болно.