card

Мал аж ахуй, усалгаатай газар тариалан, худалдаа, зарим гар үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дангаар буюу хослуулан эрхэлдэг. Төвлөрсөн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон, жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэн хөгжүүлэх боломжтой. Олон улсын болон хандивлагч орнуудын төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж зохих туршлага хуримтлуулсан. Байгууллагуудын үйл ажиллагаа жигдрэн, материаллаг баазын хувьд бэхжиж байгаа. Мал аж ахуй болон газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулах аймаг, сум дундын сүлжээ бий болсон. Орчин үеийн холбоо, телевиз, зам тээврийн сүлжээ байгуулагдан ашиглагдах боломжтой.