2022 онд ОНХСан болон малын тоо толгойн албан татварын орлогоор хийгдсэн ажлуудын гүйцэтгэл, санхүүжилт