2021 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН  ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДСЭН АЖЛУУД