Төгрөг сумын ЗДТГ-ын 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө