Өвөрхангай-аймгийн-Төгрөг-сумын-ОНХСАН-2022-оны-гүйцэтгэл