Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн агуулгыг тоймлон Эрхэм танд хүргэж байна.