Монгол Улсын Төрийн албаны Зөвлөлийн мэдээлэл

Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.8, 42 дугаар зүйлийн 42.1.6 дахь хэсэгт заасан “жирэмсний болон амаржсаны амралттай, хүүхэд асрах чөлөө”-тэй байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэнээр түр орлон гүйцэтгүүлэхэд иргэний нөөцөд байх хугацааг томилогдсон өдрөөс зогсоож, чөлөөтэй байгаа албан хаагчийг ажилд томилсон өдрөөс үргэлжлүүлэн тооцох юм.

Зөвлөмжийг 2023 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрөөс дагаж мөрдөнө.

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны 2023 оны 15 дугаар тэмдэглэлээс...